logo

Brzeg, dnia 9 grudnia 2021 r.

G.6840.2.5.2021

Zarząd Powiatu Brzeskiego

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość położona przy ul. Ofiar Katynia w Brzegu, zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 636/14 o pow. 0,1632 ha, obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00007419/1.

 

 1. Powierzchnia i opis nieruchomości:

Powierzchnia działki wynosi 0,1632 ha. Działka położona jest ok. 700 m na wschód od centralnej części miasta (rynku) w otoczeniu gruntów zabudowanych. Została wydzielona geodezyjnie z terenu użytkowanego przez Brzeskie Centrum Medyczne. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa handlowo-usługowa oraz mieszkaniowa wielorodzinna. Od południa
w bezpośrednim sąsiedztwie usytuowany jest kompleks szpitalny, od zachodu budynek prosektorium. Dojazd od północy ul. Ofiar Katynia – dogodny. Uzbrojenie terenu pełne, prąd, woda, kanalizacja, gaz w ul. Ofiar Katynia.

Na działce usytuowany jest budynek będący obiektem parterowym, garażowym, niepodpiwniczonym, krytym papą. Powierzchnia zabudowy 271 m2, rok budowy 1966. Stopień zużycia funkcjonalnego duży, przewyższa zużycie techniczne. W części wynajmowanej budynek jest odświeżony i przystosowany do prowadzenia serwisu samochodowego
z zapleczem biurowym, w pozostałej części znajdował się awaryjny agregat prądotwórczy zasilający szpital (urządzenie zdemontowane), agregat był podłączony do znajdującego się na sąsiedniej działce pod ziemią zbiornika na paliwo płynne, ponadto pod ziemią poprowadzone są przewody elektryczne, które zasilały szpital w razie awarii głównego źródła energii. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Brak ogrzewania. W przeszłości był ogrzewany przez sieć ciepłowniczą szpitala, obecnie sieć ta jest nieczynna. Stolarka okienna drewniana, zużyta, wrota drewniane w stanie średnim. Dach nieszczelny, łatany, na sufitach widoczne ślady przecieków. W wielu miejscach budynku zawilgocenia. Posadzki betonowe, w części socjalno-biurowej zużyte gumoleum. Przed budynkiem duży plac wyłożony płytami betonowymi (nierówności i pęknięcia). Na pozostałej części teren zieleni.

Na mapie zasadniczej widoczne podziemne uzbrojenie terenu, czynne oraz nieczynne, w tym przebiegająca wzdłuż północnej granicy podziemna magistralna sieć ciepłownicza wysokich parametrów – magistrala A – wykonana w technologii preizolowanej, o średnicy 2xØ250/400 mm o długości l = 56 m. Linia przesyłowa jest na etapie eksploatacji, w którym przedsiębiorca przesyłowy współkorzysta z nieruchomości w pasie służebności przesyłu. Ustanowiono odpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu, która polega na prawie znoszenia na przedmiotowej nieruchomości sieci ciepłowniczej wraz z urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania tej sieci oraz obejmuje prawo do korzystania z nieruchomości obciążonej w pasie gruntu o powierzchni 168 m2 i szerokości 3 m (po 1,5 m od osi sieci)
w zakresie swobodnego dostępu do sieci w celu wykonania robót związanych z modernizacją, eksploatacją, przebudową, konserwacją, wymianą, naprawą, usuwaniem awarii i remontami  oraz na nie dokonywaniu w pasie służebności nasadzeń drzew i krzewów oraz sytuowania nowej trwałej zabudowy obiektami kubaturowymi. Prawo do korzystania z nieruchomości obciążonej polega w szczególności na umożliwieniu wejścia osób oraz dojazdu ciężkiego sprzętu niezbędnego do wykonania wyżej wymienionych prac.

Możliwości inwestycyjne gruntu pogorszone ze względu na utrudnienia w zabudowie spowodowane istniejącym obiektem i uzbrojeniem terenu.

Na nieruchomości mogą znajdować się pozostałości podziemnej infrastruktury,
w szczególności pozostałości po dawnym cmentarzu ewangelickim, które zostały odkryte
w trakcie remontu ul. Ofiar Katynia w tym rejonie. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo ich występowania również na terenie przedmiotowej nieruchomości.

Nie wyklucza się, że przez nieruchomość mogą przebiegać inne sieci uzbrojenia podziemnego. W przypadku, gdyby okazało się, że na nieruchomości znajduje się inne uzbrojenie niż na mapie zasadniczej oraz pozostałości po wyburzonych budynkach, nabywca nie będzie wnosił
z tego tytułu żadnych roszczeń wobec Powiatu Brzeskiego.

Niniejszy grunt może być wykorzystany pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z zastrzeżeniem, że projektowane obiekty budowlane nie mogą naruszać istniejącego eksploatowanego uzbrojenia podziemnego terenu i przy ich lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci. Ewentualna przebudowa istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu może nastąpić wyłącznie staraniem i na koszt Nabywcy. Nabywca zobowiązany będzie zapewnić właścicielom sieci dostęp do sieci celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii.

Kwestię usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości regulują przepisy ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718).

Nabywca będzie zobowiązany do ogrodzenia terenu nabytej nieruchomości w części graniczącej z Brzeskim Centrum Medycznym przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 20 000,00 zł. Dopuszcza się możliwość wykorzystania w tym celu elementów istniejącego już ogrodzenia usytuowanego wzdłuż ul. Ofiar Katynia.

 

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie: nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonym w dniu 19 grudnia 2003 r. uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu nr XVIII/142/03 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 7, poz. 121 ze zm.) położona jest
w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem E10 MN/U ze sposobem użytkowania podstawowego (w obszarze wysokiej intensywności): funkcja mieszkaniowa
z usługami oraz zielenią; funkcja mieszkaniowa ze skoncentrowanymi usługami oraz zielenią; funkcja usługowa wraz z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią (w tym usługi oświaty i usługi zdrowia). Działka nr 636/14 jest położona w granicach terenu zabudowy usługowej
z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią (U) w obrębie istniejącego zainwestowania lub terenu zabudowy mieszkaniowej z usługami oraz zielenią (MN), w obrębie planowanego zainwestowania.

Nieruchomość położona jest w Strefie III zabudowy mieszkaniowo-usługowej o wysokiej intensywności, posiadającej charakter śródmiejski, uwarunkowany historycznie,
z dominującym udziałem zadań z zakresu modernizacji i rewaloryzacji oraz wprowadzania nowej zabudowy zgodnie z ustaleniami ogólnymi oraz szczegółowymi (z wyjątkiem części działki położonej na terenie podstawowego układu ulic miejskich – lokalnych 9L i zbiorczych 3Z).

Ponadto nieruchomość położona jest w obrębie strefy „B” ochrony konserwatorskiej oraz
w granicy obszaru wysokiej ochrony wód podziemnych.

Pełna treść uchwały opublikowana jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzeg.

 1. Obciążenia i zobowiązania:

Nieruchomość jest obciążona:

 • prawem nieodpłatnego użytkowania ustanowionym na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego, umowa użytkowania zostanie rozwiązana przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości,
 • służebnością przesyłu ustanowioną na rzecz Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustalono.

 

 1. Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza nieruchomości do I przetargu wynosi 240 000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Podatek VAT – stawka ZW na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2021 r. poz. 685, 694, 802, 1163, 1243, 1598, 1626, 2076 i 2105).

 

 1. Miejsce i termin przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2022 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, w sali konferencyjnej nr 402 na III piętrze.

 

 1. Warunki udziału w przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:

 • wpłacą wadium w terminie i wysokości, określonych w punkcie 9 niniejszego ogłoszenia oraz stawią się na przetarg osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela (dotyczy innych podmiotów)
 • przedstawiciele lub pełnomocnicy innych podmiotów zamierzających uczestniczyć
  w przetargu są obowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu odpowiednio:

– aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego (w przypadku spółek) lub

– pełnomocnictwa

– numeru konta, na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników przetargu)

 • osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą aktualne zezwolenie (lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości

 

W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie.

Przedkładane dokumenty nie mogą być wydane wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, a przystępujący do przetargu składają oświadczenia, iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów o przetargu.

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnoszą do stanu technicznego  przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

Granice nabywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.

 

 1. Wadium:

Wysokość wadium wynosi 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100) i jest płatne w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23, w terminie do dnia 9 lutego 2022 r. do godz. 24:00.

Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu.

Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.

 

UWAGI:

 • Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienie przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym
 • W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada

 

 1. Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:
 • Oferent, który wygrał przetarg, jest obowiązany do zapłaty ceny nieruchomości przed ustalonym przez Zarząd Powiatu Brzeskiego terminem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003
 • Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe
 • Wydanie nieruchomości na rzecz nabywcy nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Informację wywiesza się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargu tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 12, pok. nr 107, tel. 77 444 79 16.

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do udziału w przetargu.

 

Uwaga: ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) oraz zamieszcza się na stronie internetowej https://brzeg-powiat.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.brzeg-powiat.pl na okres 30 dni od dnia 9 grudnia 2021 r.

Ponadto wyciąg z niniejszego ogłoszenia o przetargu ukaże się w dniu 9 grudnia 2021 r.
w „Nowej Trybunie Opolskiej”.

 

Przewodniczący Zarządu

Jacek Monkiewicz

 

 

 

Wydrukuj stronę