Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje o
NABORZE WNIOSKÓW O DOTACJE W TARCZY 6.0.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu zaprasza przedsiębiorców do składania wniosków o dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców branż, o których mowa w art. 15 zze4 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 poz. 2255).
Nabór wniosków trwa do 31.01.2021r.
Dotacja, do wysokości 5 tys. zł, jest udzielana jednorazowo na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy:
1. na dzień 30 września 2020r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną określonymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności* tj.
* 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z
2. przychód z ich działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.;
3. nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej w dniu 30 września 2020 r. i w dniu składania wniosku o dotację
4. są mikroprzedsiębiorcami, małymi przedsiębiorcami a także przedsiębiorcami, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.
Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem prowadzenia działalności przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji (tj. dzień wypłaty środków na konto przedsiębiorcy).
Starosta może przeprowadzić kontrolę przedsiębiorcy, któremu udzielono wsparcia w okresie 3 lat od dnia udzielenia wsparcia, w zakresie wydatkowani jej zgodnie z przeznaczeniem oraz właściwego dokumentowania przeznaczenia dotacji.
Wnioski należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia w ramach dotacji z Tarczy 6.0 podane są na stronach praca.gov.pl oraz brzeg.praca.gov.pl
Wydrukuj stronę