Wydział Inwestycji i Rozwoju

  Wydział Inwestycji i Rozwoju składa się z Biura Rozwoju oraz Biura Inwestycji: Katarzyna Dąbrowska Kierownik Biura Rozwoju Brzeg, ul. Kard. Wyszyńskiego 23, pokój nr 213 (II piętro) tel. 77 549 33 14 rozwoj@brzeg-powiat.pl Katarzyna Michalska-Foryś Kierownik Biura Inwestycji Brzeg, ul. Kard. Wyszyńskiego 23, pokój nr 222 (II piętro) tel. 77 549 33 15 inwestycje@brzeg-powiat.pl…

Informacja dla osób ubiegających się o skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego

  Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Brzegu informuje, że zgodnie z art. 172 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz.654) wniosek o skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego składa się do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego tj. lekarza, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale…

Kancelaria materiałów niejawnych

Monika Oleszczuk ul. Robotnicza 20 49-300 Brzeg pok. 306, 306a tel. 77 444 7956 czk@brzeg-powiat.pl Do podstawowych zadań Kancelarii należy: właściwe rejestrowanie i przechowywanie dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą „poufne” lub stanowiących tajemnicę państwową; bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów, o których mowa w ust. 1; udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom posiadającym odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa;…

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Monika Oleszczuk Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych tel. 77 444 79 56 czk@brzeg-powiat.pl Do Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności: 1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego; 2) ochrona systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne; 3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka; 4) kontrola ochrony informacji…

Służba BHP

Starszy inspektor ds. BHP, Justyna Urban, tel. 77 444 79 51 Do podstawowych zadań stanowiska do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej (stanowisko ds. bhp i ppoż.) należy prowadzenie następujących spraw: wykonywanie zadań i uprawnień służby bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych, a w szczególności: przeprowadzanie kontroli warunków…

Informacje o PO KL

    Cel Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez: wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy partnerskiego państwa i przyjaznej administracji. Program Operacyjny Kapitał Ludzki służy przyspieszeniu rozwoju…