logo

Nowy obowiązek fundacji i stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym

  Nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu zobowiązała fundacje i stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) do zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W przypadku stowarzyszeń zgłoszeniu podlegają wszyscy członkowie zarządu, w przypadku fundacji mogą to być członkowie ich organów (do zweryfikowania w statucie). Organizacje, które…

logo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

  UCHWAŁA NR XXXI/234/21 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, 1038, 1243, 1535) uchwala się,…

Uchwała nr 421/2021 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 17 listopada 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych na nieodpłatne: pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie

UCHWAŁA NR 421 / 2021 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 17 listopada 2021 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych na nieodpłatne: pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji…

Zestawienie opinii do projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

ZESTAWIENIE OPINII POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BRZEGU I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2022 R.

 

 

PODMIOT PRZEDSTAWIAJĄCY OPINIĘ OPINIA
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu pozytywne zaopiniowanie projektu
Organizacje Pozarządowe brak opinii

logo

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

OGŁOSZENIE KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2022 R.   Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r. o działalności   pożytku   publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, 1038, 1243, 1535), zwanymi dalej „organizacjami”, projektu Programu…

logo

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej- NPP/NPO

Brzeg, dnia 14 września 2021 r.   OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ   Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Starosta Powiatu Brzeskiego zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione…

Uproszczona oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego

Brzeg, 16 czerwca 2021 r.   OGŁOSZENIE   Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038) w Biuletynie Informacji Publicznej bip.brzeg-powiat.pl, na stronie internetowej brzeg-powiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w…

Uproszczona oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego

Brzeg, 9 czerwca 2021 r.   OGŁOSZENIE   Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w Biuletynie Informacji Publicznej bip.brzeg-powiat.pl, na stronie internetowej brzeg-powiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, zamieszcza się na okres…