logo

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Brzeg, dnia 18 stycznia 2023 r.   OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji…

logo

Wykaz nieruchomości-użyczenie pomieszczenia nr 037-046 ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 w Brzegu

Brzeg, dnia 17.01.2023 r. G.6845.2.1.2023   WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości  przeznaczonej do oddania w użyczenie   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość położona przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 829/5 o pow. 1,2730 ha, ark. m. 11, obręb Centrum,…

logo

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego-działka w Brzegu

Brzeg, dnia 11 stycznia 2023 r. G.6840.1.6.2021 Starosta Brzeski ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako niezabudowana działka nr 479/58 o powierzchni 0,0021 ha, położona w Brzegu, obręb Południe, ark. m. 12,…

logo

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży-budynek mieszkalny w Brzegu przy ul. Włościańskiej

Brzeg, dnia 11 stycznia 2023 r. G.6840.1.2.2022 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Zabudowana nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Brzegu, obręb Południe, ark. m. 13, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 551/7 o powierzchni…

logo

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z prowadzenia punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej, na terenie powiatu brzeskiego w 2023 r.

Brzeg, dnia 30.11.2022 r.   Ogłoszenie o wyborze ofert   Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie prowadzenia punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej, na terenie powiatu brzeskiego w 2023 r.   Lista rankingowa zgłoszonych ofert:   Lp. Pozycja rankingowa…

logo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.

Uchwała Nr XLV/313/22 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwała stanowi roczny program współpracy Powiatu Brzeskiego w 2022 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia…

logo

Zmiana ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych z zakresu prowadzenia punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej, na terenie powiatu brzeskiego w 2023 r.

  UCHWAŁA NR 584/2022 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych na nieodpłatne: pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U.…

logo

Zestawienie opinii do projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.

ZESTAWIENIE OPINII POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BRZEGU I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2023 R.

 

 

PODMIOT PRZEDSTAWIAJĄCY OPINIĘ OPINIA
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu pozytywne zaopiniowanie projektu
Organizacje Pozarządowe brak opinii