herb powiatu brzeskiego (opolskiego) zmniejszone cisco

Nowy portal mapowy powiatu

Z przyjemnością informujemy, że pod adresem https://imapa.brzeg-powiat.pl/#/giportal został uruchomiony nowy portal mapowy powiatu brzeskiego. Na portalu publikowane są aktualne dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków (bez danych o właścicielach nieruchomości), dane o uzbrojeniu terenu, dane o osnowie geodezyjnej (w tym opisy topograficzne punktów osnowy)  i dane o obiektach topograficznych. W portalu podłączono ortofotomapę (mapa…

Ogłoszenie oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Brzeg, dnia 2 października 2019 r.   OGŁOSZENIE            Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) zamieszcza się na okres 7 dni ofertę Stowarzyszenia Musica Aeterna na realizację zadania publicznego w zakresie kultury.          Każdy, w terminie…

Ogłoszenie konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.

OGŁOSZENIE KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 R. Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r. o działalności   pożytku   publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570), zwanymi dalej „organizacjami”, projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi…

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

Brzeg, dnia 2 stycznia 2019 r. Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu Starosta Powiatu Brzeskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450,…

W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Dzisiaj obchodzimy 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. W Brzegu, jak co roku, inicjatorami tych uroczystości są członkowie NSZZ Solidarność – na czele z przewodniczącym Kazimierzem Kozłowskim. Z tej okazji w kościele pw. Świętego Mikołaja odbyła się uroczysta msza święta, podczas której wspominano osoby, które w latach 1981-1983 straciły wolność, a nierzadko i życie. Przedstawiciele władz…