W ostatnim dwudziestoleciu, w Polsce, zaobserwować można bardzo duży wzrost liczby aktywnie działających organizacji pozarządowych. Tak zwany trzeci sektor (istniejący obok sektora publicznego i rynkowego) przeżywa swój renesans od czasu przewrotu politycznego z 1989 roku, którego efektem było, między innymi, przywrócenie swobodnego zrzeszania się i zakładania stowarzyszeń.

Organizacje pozarządowe pojawiły się w Polsce w tym samym czasie, co w innych państwach Europy Zachodniej. Na samym początku zajmowały się głównie działalnością charytatywną, z biegiem lat rozszerzyły swoją aktywność na sferę korporacyjną, kulturalną, edukacyjną, naukową oraz działalność związaną z propagowaniem idei rozwoju społecznego i społecznej solidarności. Bardzo dynamiczny rozwój tego typu organizacji zahamowany został przez wybuch II Wojny Światowej zaś późniejsze władze komunistyczne przez lata nie dopuszczały do społecznej aktywności.

 

Współcześnie trzeci sektor to gigantyczny zbiór fundacji, stowarzyszeń i innych pokrewnych organizacji działających na terenie całego kraju. Grupy te realizują rokrocznie tysiące zadań o rozmaitym zasięgu i tematyce. Celem nadrzędnym każdej z nich jest działanie prospołeczne.

 

Nie inaczej rzecz wygląda na terenie powiatu brzeskiego. W liczącym niespełna 100 000 mieszkańców powiecie, w trzecim sektorze, funkcjonuje ponad 300 organizacji.

 

W ostatnich dniach rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na rok 2012 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Zarząd Powiatu Brzeskiego poinformował, że środki finansowe zostały przyznane na następujące zadania:

 

– Działalność na rzecz dzieci i młodzieży polegająca na przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, ochronie i promocji zdrowia oraz integracji i reintegracji społecznej w przypadku zagrożenia wykluczeniem społecznym – 20 000 złotych.

 

W tym zakresie środki przyznane zostały sześciu organizacjom na dofinansowanie bądź realizację ośmiu zadań. Dzięki temu wsparciu możliwe będzie m.in.: zrealizowanie projektu związanego z pedagogiką ulicy; utworzenie dyżurów i patroli ratowniczych na rzece Odrze, przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych; zorganizowanie turnieju wiedzy „Człowiek i jego środowisko” dla uczniów szkół podstawowych; przeprowadzenie Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia oraz zorganizowanie imprez o tematyce profilaktycznej (zarówno dotyczących zagrożeń spowodowanych alkoholem i wyrobami tytoniowymi jak i uzależnienia od środków psychoaktywnych), skierowanych do dzieci i młodzieży.

 

– Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 25 700 złotych.

 

W tym zakresie środki przyznane zostały pięciu organizacjom na dofinansowanie bądź realizację sześciu zadań. Dzięki temu wsparciu możliwe będzie m.in.: zorganizowanie wycieczek krajoznawczych i promocja turystyki wśród osób niepełnosprawnych; przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych; zorganizowanie V Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Tu”, projektu „Cieszmy się życiem poznając piękno natury” oraz I Odsłon Poetyckich Bez Barier

 

– Działalność na rzecz kultury – 19 900 złotych.

 

W tym zakresie środki przyznane zostały dziewięciu organizacjom na dofinansowanie bądź realizację trzynastu zadań. Dzięki temu wsparciu możliwe będzie m.in.: przygotowanie wykładów i warsztatów naukowych dla studentów Uniwersytetu Dziecięcego; zorganizowanie VIII Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Kresowej, Konkursu Wiedzy o Regionie „Nasze Korzenie”, XII Konkursu Wiedzy o Historii Kresów Wschodnich oraz Konkursu na potrawę kresową; zrealizowanie akcji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży pn.„Wakacje z historią”; zorganizowanie Wojewódzkiego Integracyjnego Konkursu Wiedzy oraz Festiwalu 3 Kotwice – Muzyka Nadzieja Przyszłość; przygotowanie cyklu koncertowego Wieczory Lisztowskie w Muzeum Piastów Śląskich oraz XXIII Konkursu Recytatorskiego Poezji Lwowskiej; a także Kultywowanie Pamięci o Obyczajach i Tradycjach Kresów Wschodnich oraz zapoznanie się z najnowszą historią Polski poprzez uzupełnienie księgozbioru biblioteki.

 

– Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 23 500 złotych.

 

W tym zakresie środki przyznane zostały dziewięciu organizacjom na dofinansowanie bądź realizację dziewięciu zadań. Dzięki temu wsparciu możliwe będzie m.in.: zorganizowanie międzynarodowego turnieju piłki ręcznej; propagowanie nordic walking i jazdy na rowerze na szlaku Św. Jakuba; przygotowanie III Turnieju Strażackiego oraz flisu nad rzeką Odrą; propagowanie Softballu, jako dyscypliny sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży; zakup sprzętu sportowego dla piłkarskich drużyn młodzieżowych; stworzenie sekcji pływackiej dla młodych sportowców.

 

Mnogość inicjatyw, jakie zostaną przygotowane w tym roku przez organizacje pozarządowe na terenie powiatu brzeskiego pokazuje jak bardzo prężny jest w naszym rejonie trzeci sektor. Bardzo duża chęć do prospołecznego działania jest w większości przypadków efektem potrzeby realizowania się i tworzenia takiej rzeczywistości w jakiej samemu chciałoby się żyć. Bardzo ważne staje się w tym przypadku współdziałanie władz samorządowych i organizacji pozarządowych, bo tylko dzięki wspólnej pracy możliwe staje się skuteczne realizowanie projektów mających korzystny wpływ na całe społeczeństwo.

 

 

 

K.Ł.
Wydrukuj stronę