Brzeg, dnia 21 maja 2019 r.

Przewodniczący
Rady Powiatu Brzeskiego

O g ł o s z e n i e

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 10 00 w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu odbędzie się VI posiedzenie Rady Powiatu Brzeskiego z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z jego działalności.
Wnioski i informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych.
Raport o stanie Powiatu Brzeskiego za 2018 r. – debata radnych .
Debata mieszkańców Powiatu Brzeskiego nad Raportem o stanie Powiatu Brzeskiego za 2018 r.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia votum zaufania dla Zarządu Powiatu Brzeskiego za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2018 r.
Zapoznanie radnych z opiniami RIO w Opolu nt. :
– sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.
– wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2018 r.
Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Brzeskiego .
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Brzeskiego za 2018 r.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok .
Podjęcie uchwał:

w sprawie dostosowania nazwy szkół policealnych , dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski ,
w sprawie nazwy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie,
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Brzeskiego , od dnia 1 września 2019 roku
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2025,
w sprawie okresowych stypendiów sportowych,
w sprawie powołania Rady Społecznej Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu,
w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2032,
w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2019 .

Zamknięcie sesji po wyczerpaniu porządku obrad.

 

=================================================================

Serdecznie zapraszam mieszkańców powiatu do wzięcia udziału w sesji.

=================================================================

Przewodniczący Rady

Janusz Jakubów

                                                                                                                        

Wydrukuj stronę