Brzeg, dnia  19 czerwca  2019 r.                    

 

Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego

                                                                                     

O g ł o s z e n i e 


Uprzejmie  zawiadamiam,  że  w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 10 00 w Muzeum Piastów  Śląskich w Brzegu odbędzie  się VII posiedzenie  Rady Powiatu  Brzeskiego  z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 

2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.

3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie protokołów z poprzednich sesji z dnia 28.03.2019 r. i 30.05.2019 r. 

4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z jego działalności.

5. Wnioski i informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych.

6. Stan bezpieczeństwa w Powiecie Brzeskim.

7. Informacja na temat ochrony zabytków w Powiecie Brzeskim na przykładzie 2018 roku.

8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2018 r.,

9. Podjęcie uchwał:

a. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu,

b. w sprawie oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu,

c. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień,

d. zmieniającej uchwałę Nr V/42/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego Funduszu,

e. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa powiatu,

f. w sprawie zmiany statutu powiatu

g. zmieniającej niektóre uchwały w zakresie nazw jednostek objętych wspólną obsługą,

h. w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2032

i. w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2019 

10. Zamknięcie sesji po wyczerpaniu porządku obrad.


=================================================================                   

 Serdecznie zapraszam mieszkańców powiatu do wzięcia udziału w sesji. 

                           =================================================================                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Przewodniczący  Rady

                                                                                                                                                              Janusz Jakubów                                                           

Wydrukuj stronę