UWAGA – DYNAMICZNE I GŁOŚNE POKAZY
REGULAMIN
„Pikniku Niepodległościowego Służb Mundurowych z województwa opolskiego”

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Piknik pn. Piknik Militarny „Służymy Niepodległej” zwany dalej „Imprezą”, organizowany jest na terenie Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu oraz terenach przyległych: Plac Zamkowy, Park nad Odrą w Brzegu dnia 10 listopada 2018 r. od godz. 12.00 do godz. 17.30, zgodnie z programem imprezy.
2. Organizatorem Imprezy jest Wojewoda Opolski działający przy pomocy Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które przebywają na terenie Imprezy w czasie jej trwania. Każda z takich osób jest zobowiązana do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu Imprezy.
4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się obecnych na Imprezie osób i korzystania przez nie z terenu, na którym prowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
5. Organizator udostępnia nie więcej niż 300 miejsc dla uczestników imprezy.
6. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a) imprezie – należy przez to rozumieć piknik pn. „Piknik Militarny „Służymy Niepodległej” niebędący imprezą masową ani imprezą masową podwyższonego ryzyka w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1160)
b) partnerze imprezy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 33 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r -Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025) z którą na mocy porozumienia zawartego z Organizatorem imprezy zobowiązała się do współfinansowania lub innej formy współuczestnictwa w organizacji imprezy,
c) służbach porządkowych i informacyjnych – należy przez to rozumieć osoby powołane przez Organizatora, jednolicie umundurowane i oznakowane, legitymujące się identyfikatorem wystawionym przez Organizatora, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie,
d) uczestniku imprezy – oznacza to osobę uczestniczącą w imprezie,
e) terenie imprezy – należy przez to rozumieć wyznaczony fragment na terenie Błoni Politechniki Opolskiej, na którym odbywa się impreza lub inne miejsce podane do publicznej wiadomości, do którego impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W IMPREZIE
1. Impreza ma charakter otwarty. Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym.
2. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w Imprezie pod opieką swojego rodzica lub opiekuna . Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń służb porządkowych i informacyjnych oraz przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku
4. Zabrania się wnoszenia na teren Imprezy oraz posiadania w jej trakcie:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
b) materiałów pirotechnicznych, wybuchowych, pożarowo niebezpiecznych i innych materiałów mogących powodować powstanie pożaru,
c) napojów alkoholowych,
d) środków odurzających lub substancji psychotropowych.
5. Zakazuje się wprowadzania na teren Imprezy psów i innych zwierząt oraz prowadzenia bez pozwolenia Organizatora działalności handlowej lub zarobkowej w czasie i na terenie Imprezy.
6. Organizator Imprezy może odmówić prawa wstępu na nią oraz przebywania na niej, osobom:
a) znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających,
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, środki lub substancje,
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzającym zagrożenie porządku imprezy lub bezpieczeństwa jej uczestników.
7. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z terenu Imprezy z powodu nie przestrzegania Regulaminu, nie przysługują żadne roszczenia.
8. Uczestnicy Imprezy lub inne osoby przebywające na terenie imprezy mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu, zwłaszcza podczas dynamicznych i głośnych pokazów . Uczestnik przebywa na terenie Imprezy w trakcie głośnych i dynamicznych pokazów na własną odpowiedzialność.

III. ZASADY PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA
1. Zabronione jest tarasowanie bądź zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji gaśniczej lub ratowniczej.
2. Zabronione jest wchodzenie oraz przebywanie w miejscach wydzielonych do przeprowadzenia głośnych i dynamicznych pokazów zarówno przed, po, jak i w trakcie ich trwania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki przebywania Uczestników Imprezy w miejscach przeznaczonych do pokazów.
3. Organizator zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom Imprezy oraz porządek w czasie jej trwania, poprzez m.in.:
a) powołanie służb porządkowych i informacyjnych wyróżniających się posiadaniem odpowiednich identyfikatorów,
b) zapewnienie pomocy medycznej oraz zaplecza sanitarnego,
c) odpowiednie oznakowanie terenu Imprezy,
4. Powołane przez Organizatora służby porządkowe są uprawnione do:
a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
b) przeglądania zawartości bagaży lub odzieży uczestników imprezy, w przypadku podejrzenia, iż osoby te wnoszą na teren imprezy lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. II.4 niniejszego Regulaminu,
c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania takich poleceń -wezwania ich do opuszczenia imprezy,
d) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę,
e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
5. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
6. Osoby będące świadkami pożaru, wypadku bądź innego zdarzenia potencjalnie zagrażającego życiu, zdrowiu lub mieniu powinny niezwłocznie powiadomić Organizatora
7. Organizator zapewnia zabezpieczenie przeciwpożarowe imprezy poprzez m.in.:
a) znajomość rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasad postępowania na wypadek pożaru przez służby porządkowe i informacyjne, pracowników obsługi i Organizatora,
b) przeszkolenie służb porządkowych w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania odpowiednich służb ratowniczych, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i udzielenia pierwszej pomocy medycznej.
8. Organizator oraz Partnerzy imprezy są uprawnieni do utrwalania imprezy, a w szczególności wizerunku i zachowania jej uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
9. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
10. Udział w imprezie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku.
11. Rejestrowanie imprezy następuje również przez przedstawicieli mediów posiadających ważne akredytacje na imprezę.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych uczestników Imprezy jest Wojewoda Opolski z siedzibą i adresem Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email iod@opole.uw.gov.pl lub listownie pod adresem Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i dokumentowania imprezy oraz realizacji obowiązku wynikającego z:
a) ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.u. z 2018 r. poz. 1191)) i art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE RODO
b) ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1160) i art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
c) dobrowolnej zgody uczestnika imprezy, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
d) przepisów prawa, tj. art. 6 ust.1 lit. c RODO, dotyczących archiwizowania dokumentów.
4. Dane osobowe uczestników imprezy nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
5. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje uczestnikowi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. Dane osobowe uczestników imprezy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Odbiorcami danych osobowych uczestników imprezy mogą być:
a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
b) podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, m.in.
służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, straż pożarna) i służby porządkowe (policja, służby ochrony)
c) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez uczestników imprezy danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezie.
9. Uczestnicy posiadają prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją uczestnika imprezy, którego dane dotyczą.
10. Uczestnicy imprezy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, D U.UE.L.2016.119.1).
11. Dane osobowe uczestnika imprezy nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
12. Administrator zobowiązuje się do podjęcia wszelkich środków bezpieczeństwa danych zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu lub w jakikolwiek sposób naruszające porządek i zasady bezpieczeństwa będą pociągnięte do odpowiedzialności.
2. Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia.
3. Organizator jest zobowiązany do usunięcia z terenu imprezy, każdej osoby nie stosującej się do powyższego Regulaminu zwłaszcza pkt. II.4 lub zasad i przepisów bezpieczeństwa ,albo której obecność na terenie imprezy mogłaby być interpretowana jako źródło zagrożenia innych osób.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.
2. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Regulamin jest dostępny na stronach internetowych Organizatora oraz wywieszony miejscu imprezy w postaci tablicy informacyjnej.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2018 roku i obowiązuje do czasu zakończenia Imprezy .

Wydrukuj stronę