Powiat Brzeski realizuje zdania z zakresu pomocy społecznej poprzez swoją jednostkę organizacyjną jaką jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zadania jakie realizowane są przez samorząd powiatu brzeskiego określone są przede wszystkim w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawie o pomocy społecznej oraz w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na podstawie ustawy o pieczy zastępczej Starosta Powiatu Brzeskiego Pan Maciej Stefański wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodinie jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Piecza zastępcza obejmuje instytucjonalną i rodzinną formę sprawowanie opieki nad dziećmi, które na podstawie postanowień sądowych nie mogą z różnych powodów przebywać dalej w rodzinie biologicznej.

     Okres pobytu w pieczy zastępczej jest w największym stopniu uzależniony od samych rodziców biologicznych. Powiat Brzeski jest organem prowadzącym trzy domy dziecka w naszym powiecie. Są to Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych ,, Szansa" w Brzegu, Dom Dziecka w Strzegowie i Dom Dziecka w Skorogoszczy. W trzech placówkach przebywa łącznie 105 dzieci. W ostatnim okresie czasu biorąc pod uwagę sytuację społeczną na terenie powiatu można wyraźnie zaobserwować wzrost ilości dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Rodzinne formy pieczy zastępczej to rodziny zastępcze. Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
– rodziny spokrewnione z dzieckiem
– rodziny niezawodowe
– rodziny zawodowe, w tym rodziny zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego
– rodziny zawodowe specjalistyczne
– rodzinne domy dziecka
Na terenie powiatu brzeskiego w chwili obecnej funkcjonuje 106 rodzin zastępczych, w których przebywa 156 dzieci. Zdecydowana większość to rodziny spokrewnione. Biorąc pod uwagę różnorodne rozwiązania w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej najbardziej widoczny jest brak w naszym powiecie rodzin zastępczych specjalistycznych oraz rodziny zastępczej, pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Brak jest też rodzinnych domów dziecka, ale sytuacja ta zmieni się od nowego roku, gdyż dotychczasowe dwie rodziny wielodzietne zawodowe przekształcone zostaną w rodzinne domy dziecka. Powiat zgodnie z przepisami udziela pomocy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Wysokość pomocy uzależniona jest między innymi od stopnia pokrewieństwa dziecka z rodziną zastępczą, wieku dziecka, tego czy dziecka jest niepełnosprawne i czy posiada dochody własne ( alimenty, renta rodzinna ). Powiat udziela też wsparcia usamodzielnianym wychowankom rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w formie pomocy na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie. Dla usamodzielnionych wychowanków placówek i rodzin zastępczych w sytuacji, gdy nie mają gdzie się udać po opuszczeniu placówki lub rodziny zastępczej powiat brzeski zapewnia możliwość pobytu w mieszkaniu chronionym dla 5 wychowanków.
     Obszarem działań w zakresie pomocy społecznej jaki realizowany jest przez powiat jest prowadzenie domów pomocy społecznej. Na terenie powiatu znajdują się dwa domy pomocy społecznej: w Grodkowie i Jędrzejowie. Dom Pomocy Społeczne w Grodkowie przeznaczony jest dla 53 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie przeznaczony jest dla 95 niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn.
     Problemem, który w ostatnim okresie czasu wyraźnie się zarysowuje jest niepełna obsada miejsc w tych placówkach. Wynika to w dużym stopniu z kosztów utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej i odpłatności z tego tytułu. I choć koszty utrzymania na dany rok ustala Starosta Powiatu, to wykonuje on tylko obowiązek wynikający w przepisów. Koszty utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej wynikają ze standardów określonych przez ustawodawcę – Sejm i Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Dużym obszarem działań PCPR jest rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych. Zakres wsparcia i pomocy uregulowany jest ustawowo, a środki na realizację zadań powiat otrzymuje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach tych działań w powiecie brzeskim prowadzone są trzy Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 75 osób niepełnosprawnych. Warsztaty te prowadzone są przez: Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM – warsztat w Brzegu, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół ,, Pomóżmy Im" w Lewinie Brzeskim – warsztat w Lewinie Brzeskim oraz Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół – warsztat w Jędrzejowie. PCPR pozyskuje dodatkowe środki na wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez programy PFRON, między innymi Program Wyrównywania Różnic Między Regionami czy też Aktywne Samorząd, w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pomoc w zakupie wózka elektrycznego, specjalistycznego sprzętu do komunikowania się przez osoby niewidzące lub słabo widzące. Powiat Brzeski w pełni dostosował obiekt przy ul. Wyszyńskiego 23, w którym mieści się siedziba PCPR do potrzeb osób niepełnosprawnych instalując między innymi windę w tym obiekcie. Dużym obszarem działalności PCPR jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Powiat Brzeski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje corocznie dwa projekty adresowane do osób niepełnosprawnych i wychowanków. Za realizację tych projektów Powiat Brzeski został uhonorowany przez Marszałka Województwa tytułem Kapitalni w Opolskim w 2011 r. a dyrektor PCPR Aleksander Podgórny otrzymał w tym roku statuetkę i tytuł Kapitalny Lider.
     W związku z przypadającym w dniu 21 listopada Dniem Pracownika Socjalnego pragnę złożyć w imieniu Starosty Powiatu Brzeskiego oraz swoim własnym życzenia spokojnej pracy i pomyślności wszystkim pracownikom pomocy społecznej na terenie powiatu brzeskiego.

Aleksander Podgórny


Wydrukuj stronę