Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzeskiego w 2013 roku.

Zarząd Powiatu Brzeskiego uchwałą nr 257/2013 z dnia 04.02.2013 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzeskiego w 2013 roku w zakresie: działalności na rzecz mieszkańców powiatu, w tym: przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym, ochrona i promocja zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, integracja i reintegracja społeczna w przypadku zagrożenia wykluczeniem społecznym; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; zadania z zakresu kultury; wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej. Ogłoszenie o konkursie znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej:

http://home/create9/domains/brzeg-powiat.pl/public_html.brzeski.opolski.sisco.info/?id=1976

Zmiana składu komisji i terminu rozstrzygnięcia konkursu:

http://home/create9/domains/brzeg-powiat.pl/public_html.brzeski.opolski.sisco.info/zalaczniki/1976/UCHWALA_zmieniajaca_2013_komisja.doc

Wydrukuj stronę