- Starostwo Powiatowe w Brzegu - https://brzeg-powiat.pl -

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

Brzeg, dnia 26 listopada 2021 r.

 

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru kandydatów na członków

Powiatowej Rady Działalności  Pożytku Publicznego w Brzegu

 

 

Starosta Powiatu Brzeskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535) do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu III kadencji.

Każda organizacja ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata na członka rady. Imienne zgłoszenia kandydatów dokonuje się na załączonej karcie zgłoszeniowej. Karta powinna być podpisana przez osobę lub osoby aktualnie uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji, zgodnie z jej sposobem reprezentacji wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego lub jej statutu (regulaminu). W przypadku organizacji niewpisanych do KRS do karty należy załączyć kopie, potwierdzone przez członka organizacji za zgodność z oryginałem:

Karty zgłoszeniowe należy złożyć w szczególności osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w Kancelarii  Ogólnej  Starostwa  Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, pocztą elektroniczną na adres stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl, bądź  systemem ePUAP na adres /powiatbrzeg/domyslna, w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2021 r.

Karty dostarczone po terminie, niepodpisane przez uprawnione osoby, błędnie wypełnione, niekompletne lub bez wymaganego załącznika, nie podlegają rozpatrzeniu.

 

 

STAROSTA

(−)

Jacek Monkiewicz

 

 

 

 

karta zgłoszeniowa