Od 1 lutego 2013r. składy orzekające (potocznie: komisje) Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności odbywają się w nowych pomieszczeniach, znajdujących się w budynku przy ulicy Wyszyńskiego 23 w Brzegu. „Dotychczas komisje odbywały się w pokojach, które wynajmowaliśmy w Brzegu, przy ulicy Kamiennej 4 – mówi przewodnicząca Zespołu Elżbieta Wojtas.

 

Teraz przenieśliśmy się do obiektu w stu procentach przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dwa, z trzech nowych pomieszczeń, zostały już prawie wyremontowane i składy orzekające pracują obecnie w dobrych warunkach. Osoby niepełnosprawne zgłaszające się na posiedzenia mogą do nas podjechać windą, albo wejść pieszo od strony ZUS-u, gdzie jest do pokonania tylko kilka schodków. Składy orzekające odbywają się w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 bardzo blisko windy na 1 piętrze, lekarz orzecznik przyjmuje w pokoju 29,

a specjalista w pokoju 28.

To jest ogromne usprawnienie i już teraz słyszę, że ludzie są bardzo zadowoleni z tego, że zlikwidowane zostały bariery architektoniczne. Z tego miejsca chciałam bardzo podziękować Staroście za tę decyzję, zwłaszcza, że daje ona również możliwość obniżenia kosztów funkcjonowania Zespołu.

Powiat brzeski jest w województwie opolskim drugim, po powiecie nyskim, powiatem wydającym największą ilość orzeczeń. W 2012 roku do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wpłynęło 1985 wniosków (1762 dotyczących osób powyżej 16 roku życia i 223 dotyczących osób poniżej 16 roku życia). Starosta Powiatu Brzeskiego wydał w tym czasie 302 legitymacje osobom niepełnosprawnym.

Zespół zatrudnia 9 lekarzy o następujących specjalizacjach: neurologa, psychiatrę, pediatrę, internistę, ortopedę, okulistę, laryngologa, chirurga, lek. medycyny rodzinnej, a także 8 specjalistów tj. pracowników socjalnych, doradców zawodowych, psychologa.

Zdarza się, że wnioskodawcy mylą na składach orzekających lekarza ze specjalistą, sądząc że w obu pokojach byli przyjęci przez lekarza, zaś w trakcie posiedzenia składu orzekającego do specjalistów zwracają się cyt.: „panie doktorze…”. Jest to zastanawiające, ponieważ pokoje do których wchodzą są dobrze oznaczone, a na biurku każdego lekarza i każdego specjalisty jest identyfikator”.

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonuje w Brzegu od 1 lipca 2000 roku i zajmuje się wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, a także przygotowuje do podpisu Starosty legitymacje osób niepełnosprawnych.

Przewodnicząca Zespołu powołuje składy orzekające, podczas których obecni są lekarz orzecznik do którego jest zakwalifikowany (przez lekarza – członka Zespołu) wnioskodawca oraz specjaliści (w zależności od potrzeb jakie zostały zaznaczone we wniosku).

Zarówno orzeczenie o niepełnosprawności (przyznawane osobom do 16-tego roku życia), jak i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (przyznawane osobom powyżej 16-tego roku życia), a także legitymacja osoby niepełnosprawnej dają możliwość korzystania z rozmaitych ulg i uprawnień. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu jest zatrudniony doradca ds. osób niepełnosprawnych, który udziela w tym zakresie informacji osobiście i telefonicznie – telefon: 77 416 95 05 (można też korzystać z infolinii telefonicznej PFRON w Warszawie tel. 801233554 – dzwoniąc z telefonu stacjonarnego, albo 22 5818410 – dzwoniąc z telefonu komórkowego).

To dzięki przyznawanej niepełnosprawności w orzeczeniach osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, do środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych ułatwiających funkcjonowanie, do sprzętu rehabilitacyjnego oraz do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

Dzięki odpowiednim zapisom w orzeczeniach niepełnosprawni łatwiej mogą poradzić sobie na rynku pracy, bo pracodawcy otrzymują od państwa na ten cel dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Ponadto, osoby niepełnosprawne niezdolne do zatrudnienia mają możliwość udziału w zajęciach organizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej, gdzie uczą się praktycznych umiejętności, dających im możliwość podjęcia zatrudnienia w przyszłości. Rodzice osób niepełnosprawnych do 16 roku życia mogą się zaś starać o zasiłek lub świadczenie pielęgnacyjne w ośrodkach pomocy społecznej lub w urzędach gminnych.

Na podstawie orzeczeń można się także starać o przyznanie karty parkingowej w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa brzeskiego Starostwa, oczywiście jeśli w punkcie 9 katalogu wskazań (w orzeczeniu) takie prawo zostało przyznane przez skład orzekający.

 

„Chciałabym, żeby interesanci wiedzieli, że Powiatowy Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych został utworzony dla celów nierentowych – tłumaczy Elżbieta Wojtas, natomiast renty przyznaje np. ZUS. Są to dwa niezależne od siebie organy orzecznicze. Mówię o tym, bo często petenci mylą się, chodzą w naszych sprawach do ZUS-u i odwrotnie, zamiast do ZUS-u przychodzą do nas.

Nadto pragnę dodać, że w pok. 1 przy ul. Wyszyńskiego 23 osobiście składa się wnioski o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności oraz o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, natomiast jeśli ktoś wysyła takie wnioski drogą pocztową, to podaję adres korespondencyjny: Starostwo Powiatowe w Brzegu, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Brzegu, ul. Robotnicza 20, p-ta 49-300 Brzeg. Mówię o tym, ponieważ Urząd Pocztowy zwraca nadawcom korespondencję adresowaną na ul. Wyszyńskiego.

Chciałabym jeszcze dodać, że nasz Zespół nie przyznaje ulg i uprawnień osobom niepełnosprawnym, a jedynie orzeka o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przyznając (lub nie) prawo do ulg i uprawnień. Wnioskodawcy mogą z tego prawa korzystać lub nie – wg własnej woli. Jeśli chcą korzystać, muszą w tym celu udać się do właściwych osób prawnych lub fizycznych umożliwiających korzystanie z nich. Tutaj powinni zasięgnąć porady doradcy ds. osób niepełnosprawnych zatrudnionym w PCPR.

Także dyrektor PCPR Aleksander Podgórny, który w sprawach związanych z osobami niepełnosprawnymi jest doskonale zorientowany, udziela w tym zakresie wszelkich wyjaśnień, Oczywiście w powiecie brzeskim jest wiele do zrobienia dla osób niepełnosprawnych. Trzeba pracować nad tym, aby w mieście znikały bariery architektoniczne, ale do tego potrzebne są środki. Starostwo Powiatowe w Brzegu, pod tym względem, może być przykładem dla innych jednostek. W budynkach przy ulicy Robotniczej 20 i Wyszyńskiego 23 bariery architektoniczne nie istnieją.

Nasz Zespół, już od 1 lutego 2013r., również pracuje w miejscu przyjaznym dla osób niepełnosprawnych. Pragnę podziękować wszystkim osobom, dzięki którym udało się to osiągnąć – Zarządowi Powiatu Brzeskiego, za to, że zdecydował się udostępnić nam nowe pomieszczenia, Panu Robertowi Hejmanowi kierującemu brzeskim Warsztatem Terapii Zajęciowej, który przekazał nam nieodpłatnie stół i fotele do wyposażenia pokojów i poczekalni oraz kierownikowi Zarządu Dróg Powiatowych Panu Stanisławowi Kowalskiemu, który bardzo pomógł nam w przeprowadzce. Dziękuję również bardzo mocno Panom dźwigającym meble z własnej inicjatywy i zwykłej ludzkiej dobroci serca, dzięki którym umieszczenie ich w nowych pomieszczeniach było bardzo sprawne. Dziękuję też tym, którzy pomagali, a ich nie wymieniłam z nazwiska”.

Wydrukuj stronę