INFORMATOR
O ZADANIACH POWIATU W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA DO ZAOPATRZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SPRZĘT REHABILITACYJNY, PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE PRZYZNAWANE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM NA                     PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest osobom niepełnosprawnym, posiadającym ważne orzeczenie o niepełnosprawności na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. ( Dz. U Nr 96, poz. 861, z późn. zm ) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze ( Dz. U Nr 139, poz. 1141 ).
O dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do ich potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, jeżeli
1. przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:
– 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej
– 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie
   domowym
2. zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy
    użyciu tego sprzętu
O dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli dochód tych osób nie przekracza odpowiednio kwot o których mowa wyżej.
Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych przysługuje zatem osobie niepełnosprawnej, posiadającej ważne orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkałej na terenie właściwego powiatu do którego składa się wniosek oraz do tych środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych, które znajdują się w wykazie Ministra Zdrowia i na które osoba wnioskująca o dofinansowanie otrzymała dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie Karty Zaopatrzenia Medycznego oraz Zlecenia na zaopatrzenie na wyroby medyczne. Karty te wydają lekarze wypisujący konieczność korzystania ze środków pomocniczych lub przedmiotów ortopedycznych. Następnie Karty te potwierdzane są przez Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Uzyskanie potwierdzenia dofinansowania ze środków NFZ dokonujemy osobiście , w Brzeskim Centrum Medycznym przy ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg, lub wysyłając Kartę listem poleconym na w/w adres. Praktyką często stosowaną przez sklepy ortopedyczne jest zebranie od wnioskodawców Kart i potwierdzanie ich przez pracowników sklepów ortopedycznych. Dofinansowaniu ze środków PFRON podlegają zakupy w/w sprzętu dofinansowane ze środków NFZ. Nie jest refundowany zakup środków dokonanych bez udziału NFZ. W przypadku dofinansowania do zakupu sprzętu o większej wartości wnioskodawca przedstawia wraz z wnioskiem o dofinansowanie kosztorys zakupu środków pomocniczych lub wraz ze zleceniem NFZ. W tym przypadku udział własny wnioskodawcy wysokości dofinansowania ze środków PFRON jest przekazywany na rachunek sprzedawcy. Nie w każdym przypadku kwota dofinansowania pokrywa w całości udział wnioskodawcy. PCPR dofinansowuje do 150 % kwoty limitu NFZ i udziału własnego. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON uzależniona jest od wysokości limitu dofinansowania ze środków NFZ. Aby otrzymać dofinansowanie do zakupu środków pomocniczych lub przedmiotów ortopedycznych należy bezwzględnie złożyć wniosek do PCPR. Druki wniosków są do pobrania w siedzibie PCPR w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23, pokój nr. 4 oraz do pobrania na stronie internetowej BIP pcprbrzeg.
W przypadku wniosku o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego nie ma możliwości refundacji. Oznacza to, że przed zakupem sprzętu rehabilitacyjnego należy złożyć wniosek do PCPR. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez komisję rozpatrującą wnioski o dofinansowanie podpisywana jest umowa na dofinansowanie sprzętu. Zakupu można dokonać dopiero po dniu podpisania umowy. Dofinansowanie wynosi do 60% tego sprzętu, nie więcej niż do pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Zmiana przepisów uzależniła możliwość dofinansowania od sytuacji w jakiej znajduje się wnioskodawca i miejsca, w którym zamieszkuje. Komisja rozpatrująca wnioski o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego bada, czy wnioskodawca nie ma możliwości korzystania z rehabilitacji lub ze sprzętu rehabilitacyjnego poza miejscem zamieszkania, np. czy wnioskodawca ma możliwość korzystania z rehabilitacji w ośrodku prowadzącym rehabilitację. A więc nie każda osoba niepełnosprawna może otrzymać dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego.
W związku z częstymi pytaniami osób niepełnosprawnych związanych z dofinansowaniem przez PFRON zakupu leków informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami takiej możliwości nie ma. Refundacja leków odbywa się tylko i wyłącznie ze środków NFZ. Istnieje w określonych przypadkach możliwość odpisania kosztów zakupu leków od dochodu, w przypadku, gdy samodzielnie rozliczamy się z Urzędem Skarbowym poprzez roczne zeznanie podatkowe. Bliższych informacji na ten temat a także na temat praw i uprawnień osób niepełnosprawnych udziela doradca ds. osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, tel. 0 -77 -416-95-05, mail: doradcapcprbrzeg@wp.pl.
                                                                                         Aleksander Podgórny
                                                                                         Dyrektor PCPR
Wydrukuj stronę