- Starostwo Powiatowe w Brzegu - https://brzeg-powiat.pl -

Dodatkowe działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 

W ubiegłym roku powiat brzeski przystąpił do realizacji programów PFRON funkcjonujących poza ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Pierwszy z programów, dotyczy wyrównywania różnic między regionami. W jego ramach, w ubiegłym roku, uzyskano dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w Brzeskim Centrum Medycznym – przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych: pomieszczenia sanitarno – higieniczne na oddziale wewnętrznym, drzwi i ciągi komunikacyjne w budynku przy ulicy Nysańskiej oraz w głównym budynku przy pracowni RTG. W bieżącym roku w BCM realizowane będą ponadto dwa działania związane z likwidacją barier architektonicznych: przystosowanie łazienki męskiej na oddziale wewnętrznym oraz przeniesienie pracowni endoskopii i przystosowanie jej na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Kolejny z programów związany jest z tworzeniem nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Dzięki współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Powiatowym Urzędem Pracy, na terenie powiatu brzeskiego udało się utworzyć 7 dodatkowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych (w ubiegłym roku powstało też 20 stanowisk pracy utworzonych ze środków algorytmu PFRON).

Ponadto, samorząd powiatu brzeskiego i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowali w roku 2012 program pn. „Aktywny Samorząd”. W jego ramach 8 osób otrzymało dotacje do zakupu wózków elektrycznych, 1 osoba pracująca otrzymała dofinansowanie do kosztów pobytu dziecka w przedszkolu, 3 osoby niewidome lub niedowidzące w stopniu znacznym otrzymały dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego, 2 osoby otrzymały dofinansowanie do przystosowania samochodu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 1 osoba otrzymała urządzenia lektorskie dla osoby niewidomej, 4 osoby skorzystały ze środków przeznaczonych na naprawę wózków elektrycznych i inwalidzkich. W sumie, dzięki zaangażowaniu powiatu brzeskiego i PCPR, ze specjalistycznego programu skorzystało 19 osób.

„Te wszystkie programy, to działania dodatkowe, nie wchodzące w tak zwane środki algorytmu PFRON – tłumaczy dyrektor PCPR Aleksander Podgórny. Zdajemy sobie sprawę, że środki algorytmu nie zaspokajają wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie naszego powiatu. Zdecydowaliśmy się przystąpić do realizacji dodatkowych programów mając świadomość tego, że naszym nadrzędnym celem jest działalność na rzecz społeczności lokalnej. To wszystko wymaga, co prawda, dodatkowych nakładów pracy, ale żeby działać skutecznie musimy szukać wszystkich możliwych rozwiązań, a takimi są programy wspomagające funkcjonowanie osób niepełnosprawnych”.

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z narodowego spisu powszechnego wynika, że poziom niepełnosprawności na terenie powiatu brzeskiego wynosi 11,3% (zgodnie z polskim prawodawstwem za niepełnosprawną uważa się osobę posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności). Dane zgromadzone przez PCPR, na podstawie wydawanych corocznie orzeczeń, danych GUS-owskich i ZUS-owskich wskazują, że poziom ten sięga 14%. Problem niepełnosprawności dotyczy zatem około 14000 mieszkańców naszego powiatu.

„W realizacji zadań związanych z osobami niepełnosprawnymi możemy kierować się wyłącznie tym, co zawiera ustawa – mówi Aleksander Podgórny. Samorząd powiatowy wykonuje dodatkowe działania poprzez uczestnictwo w rozmaitych programach, a także wykorzystując środki własne. Oprócz tego, co roku przeznacza środki dla organizacji pozarządowych działających w tym obszarze. Skala potrzeb i problemów jest bardzo duża.

Mamy bardzo duże zaległości w kwestii działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Ich sytuacja uległa poprawie dopiero w latach 90′, w dużej mierze dzięki temu, że część zadań przekazano wówczas samorządom powiatowym”.

 

Osoby niepełnosprawne mają często mała wiedzę w kwestii praw i możliwości wsparcia, jakie im przysługują. Mogą w celu uzyskania informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych oraz programach PFRON kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (Brzeg, ul. Wyszyńskiego 23), gdzie zatrudniony jest doradca ds. osób niepełnosprawnych. Ponadto na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, w zakładce BIP, znajduje się obszerne opracowanie „Prawa i uprawnienia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej”, a także wszystkie przepisy, które mogą wesprzeć osoby niepełnosprawne.

 

Krystian Ławreniuk