Powiat Brzeski nie ustaje w zabiegach o pozyskanie kolejnych środków unijnych. Podobnie jak w roku ubiegłym złożony został do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Aktywnie w przyszłość”.

Na ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu konkurs, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, wpłynęło ponad 70 wniosków. Do realizacji wybrano 20 najlepszych projektów, w tym wniosek naszego Powiatu.
W projekcie uczestniczyć będzie 422 uczniów i uczennic Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie, I LO w Brzegu, II LO w Brzegu oraz po raz pierwszy Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Brzegu.
Po negocjacjach z WUP w sprawie ostatecznego kształtu projektu, w których w imieniu starosty Macieja Stefańskiego uczestniczyli  Mieczysław Niedźwiedź oraz Kamila Jarząbek, udało się „obronić” prawie wszystkie wydatki przewidziane w projekcie.
Projekt obejmuje :
1. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne ( matematyka, język niemiecki i angielski, chemia, fizyka, geografia, biologia ) .                                                        2. Doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną.                                                                  3. Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych ( informatyka, języki obce, przedmioty ,matematyczno – przyrodnicze ).                                                         4. Poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe ( informowanie o korzyściach z wyboru ścieżki edukacyjnej zwłaszcza związanej z kształceniem politechnicznym).                            W ramach projektu szkoły zostaną doposażone  w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne takie jak  projektory, wizualizery, laptopy, podręczniki i specjalistyczne programy komputerowe, multimedialne, pomoce naukowe do gabinetów przedmiotowych.          Uczniowie i uczennice będą podnosili swoją wiedzę uczestnicząc w wyjazdach studyjnych na opolskie i wrocławskie wyższe uczelnie.                                                                                           
Obecnie w rozpoczęto wyłanianie wykonawców poszczególnych zadań w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
Zgodnie z harmonogramem w poszczególnych szkołach we wrześniu przeprowadzono nabór uczestników projektu, a w październiku rozpoczną się pierwsze zajęcia dydaktyczne.
Wartość całkowita projektu wynosi ponad 184 tysiące zł. i w całości jest finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego .
Zakończenie projektu przewidziano na 31 lipca 2012 r.
 
Mieczysław Niedźwiedź
Naczelnik Wydziału Rozwoju
i Funduszy Zewnętrznych
 
 
Wydrukuj stronę