Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański i Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu Barbara Sadkowska-Jakubów
W ubiegły piątek (9 czerwca) na Zamku Piastów Śląskich brzeska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna świętowała jubileusz 50-lecia istnienia. Podczas uroczystości można było zapoznać się z historią placówki, a także z problemami i wyzwaniami, jakie na co dzień towarzyszą jej pracownikom. Uczestnicy jubileuszowego spotkania mieli również okazję wysłuchać interesujących referatów.
Wśród licznie zgromadzonych gości nie zabrakło Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego, który złożył na ręce Dyrektor Barbary Sadkowskiej-Jakubów list gratulacyjny oraz pamiątkowy upominek.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu powstała 5 stycznia 1967 roku jako Poradnia Wychowawczo-Zawodowa, powołana przez Prezydium Rady Narodowej – Wydział Oświaty i Kultury dla Miasta i Powiatu Brzeg. Przez lata zmieniały się jej zadania i sposób funkcjonowania. Aktualnie rejon poradni stanowią: miasto Brzeg oraz gminy Lewin Brzeski, Lubsza i Skarbimierz. Pod jej opieką znajdują się 54 placówki oświatowe, w tym 22 przedszkola. Co roku poradnia przyjmuje około 1300 dzieci (diagnozy i terapie w poradni), a około 2000 dzieci objętych jest zajęciami w szkołach, badaniami przesiewowymi wzroku, słuchu, ryzyka dysleksji, lęku oraz badaniami uczniów zdolnych.
Wraz ze zmianą prawa oświatowego rośnie liczba zadań realizowanych przez poradnię, są to m.in. diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, ruchowa, udzielanie dzieciom oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkoli, szkół i placówek, w tym także wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
Od 2014 roku brzeska poradnia realizuje tzw. pełne orzecznictwo (dzieciom i młodzieży z powiatu brzeskiego wydawane są orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na słabe słyszenie, słabe widzenie, niedowidzenie, niesłyszenie, autyzm i zespół Aspergera). Prowadzona jest w niej ponadto terapia dzieci niepełnosprawnych od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. W skład zespołu pracującego z dzieckiem wchodzą: tyflopedagog, surdopedagog, certyfikowany dogoterapeuta, rehabilitant ruchowy, specjalista zajmujący się diagnozą oraz terapią dzieci  z autyzmem. W tym roku szkolnym wczesnym wspomaganiem objęto 30 dzieci, a ich liczba rokrocznie wzrasta.
W poradni prowadzona jest psychoterapia problemów emocjonalnych, wychowawczych i zaburzeń osobowości, a także zajęcia terapeutyczne z psem rasy cavalier spaniel.
Placówka stale wprowadza nowe narzędzia diagnostyczne i metody pracy terapeutycznej, a dzięki akcji charytatywnej TVP udało się zakupić nowoczesny sprzęt.
Nową działalnością specjalistów poradni jest udzielanie porad drogą mailową. Dzięki nim rodzice mogą upewnić się, czy niepokojące zachowania ich dziecka mieszczą się w normie, czy też należy się udać z nim do specjalisty.
Poza działalnością terapeutyczną i diagnostyczną prowadzoną w poradni specjaliści realizują zadania z zakresu wspomagania  placówek oświatowych
W najbliższym czasie poradnie psychologiczno-pedagogiczne czeka mnóstwo nowych zadań związanych z wprowadzaniem standaryzacji działalności oraz nowych metod terapeutycznych.

Wydrukuj stronę