Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.

OGŁOSZENIE KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2024 R.   Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r. o działalności   pożytku   publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwanymi dalej „organizacjami”, projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi…