logo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.

Uchwała Nr XLV/313/22 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwała stanowi roczny program współpracy Powiatu Brzeskiego w 2022 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia…