Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzeskiego w 2023 r.

Brzeg, dnia 28 września 2022 r.   OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ   Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), Starosta Powiatu Brzeskiego zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione…