logo

Wykaz darowizna gimnazjum piastowskie

Brzeg, dnia 15.09.2021 r.     G.6846.1.5.2021   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia     Położenie, oznaczenie i powierzchnia nieruchomości: Do zbycia przeznaczona jest nieruchomość położona w Brzegu przy Placu Moniuszki 1, obręb Centrum, oznaczona w  ewidencji gruntów i budynków jako działki …

logo

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej- NPP/NPO

Brzeg, dnia 14 września 2021 r.   OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ   Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Starosta Powiatu Brzeskiego zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione…