logo

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Brzeg, dnia 31.03.2021 r. Ogłoszenie o wyborze ofert Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2021 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020…