Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności osób niepełnosprawnych

Brzeg, dnia 25.03.2020 r.     Ogłoszenie o wyborze ofert   Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2020 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.…