Ogłoszenie oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Brzeg, dnia 2 października 2019 r.   OGŁOSZENIE            Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) zamieszcza się na okres 7 dni ofertę Stowarzyszenia Musica Aeterna na realizację zadania publicznego w zakresie kultury.          Każdy, w terminie…

Ogłoszenie konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.

OGŁOSZENIE KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 R. Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r. o działalności   pożytku   publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570), zwanymi dalej „organizacjami”, projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi…