Komisja przyjmie zgłoszenia kandydatów na radnych

Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzegu ul. Robotnicza 20 sala 402 3. piętro tel. 77 444 79 31 lub 32 — przyjmuje zgłoszenia list kandydatów na radnych powiatowych: 12+13+14.09.2018 śr. cz. piąt. 17:00–18:30; 15.09 sob. 10:00–11:30 i 17.09 pon. 19:00–24:00. Szczegóły: www.brzeg-powiat.pl zakładka „wybory” + opole.kbw.gov.pl + wybory2018.pkw.gov.pl + pkw.gov.pl

Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365), zwanymi dalej „organizacjami”, projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r., w brzmieniu…