Ogłoszenie – Kościerzyce

Brzeg, dn. 16.09.2013r.
OŚ.6341.49.2013.MS
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. z 2012r. poz. 145 – tekst jednolity),
 
STAROSTA BRZESKI
 
informuje,
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
piętrzenie i pobór wody z rzeki Odrzyca do nawodnień deszczownianych upraw
rolnych w m. Kościerzyce, gm. Lubsza,