Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno – prawnego -Lubsza

Brzeg, dn. 08.02.2013r.
OŚ.6341.13.2013.MS
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. z 2012r., poz. 145 – tekst jednolity)
 
STAROSTA BRZESKI
 
informuje,
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb
szkółki leśnej w Borucicach, gm. Lubsza,