Brzeg, dnia 25.01.2023 r.

G.6821.3.3.2022

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Starosta Brzeski ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego ograniczonego

 

  1. Powierzchnia i oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Do oddania w użytkowanie wieczyste przeznaczony jest udział 8558/20000 w nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Brzegu, obręb Centrum, stanowiącej działkę nr 52/8 o pow. 0,4466 ha, dla którego Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00014543/1.

 

  1. Opis nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość gruntowa w całości stanowi wewnętrzną drogę dojazdową, utwardzoną asfaltem, z dużymi ubytkami w nawierzchni, której dwa końce prowadzą do ulicy Grobli. Przecinają ją liczne sieci uzbrojenia terenu takie jak prąd, woda, kanalizacja, gaz. Działka położona jest na północ od centralnej części miasta Brzeg – na wyspie odrzańskiej, pomiędzy korytem rzeki Odra, a kanałem Odry, w otoczeniu gruntów o funkcji przemysłowo-usługowej. Nieznaczne ryzyko wystąpienia podtopień i powodzi na tym obszarze.

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: cel na jaki nieruchomość jest oddana w użytkowanie wieczyste – pod drogę wewnętrzną.

Przeznaczenie: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego dnia 19 grudnia 2003 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu Nr XVIII/142/03 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 7, poz. 121, 6 lutego 2004 r., zmienionego uchwałą nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 90, z dnia 2 listopada 2009 r. poz. 1307 działka nr 52/8, obręb Centrum położona jest w granicach terenu elementarnego B12 P/Z, na obszarze o funkcji przemysłowej, produkcyjnej, magazynowej, transportowej z towarzyszącą zielenią i pojedynczymi mieszkaniami w obrębie istniejącego zagospodarowania oraz w granicach strefy VI – zabudowy produkcyjno-magazynowo-usługowej z pojedynczymi mieszkaniami, z dominującym udziałem zadań z zakresu modernizacji, rewitalizacji i rehabilitacji oraz wprowadzania nowej zabudowy zgodnie z ustaleniami ogólnymi oraz szczegółowymi. Obszar bezpośrednio zagrożony powodzią.

 

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustala się – nieruchomość jest już zagospodarowana zgodnie z celem na jaki będzie oddany udział w użytkowanie wieczyste.

 

  1. Cena prawa własności gruntu: 234 000,00 zł.

Cena udziału 8558/20000: 100 128,60 zł.

Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego: 15%.

Wysokość pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego: 15 019,29 zł + VAT.

Stawka procentowa opłat rocznych: 3%.

Wysokość opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego: 3 003,86 zł + VAT.

Okres prawa użytkowania wieczystego: do 5.12.2089 r.

Wysokość opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

 

  1. Sposób rozporządzenia:

Oddanie działki nr 52/8 w użytkowanie wieczyste w udziale 8558/20000 w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich na podstawie Zarządzenia Wojewody Opolskiego Nr 111/22 z dnia 6.10.2022 r. oraz Zarządzenia Starosty Brzeskiego Nr 2/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.

 

  1. Obciążenia i zobowiązania:

Przysługujący Skarbowi Państwa udział w nieruchomości gruntowej, przeznaczony do oddania w użytkowanie wieczyste nie jest obciążony ani nie istnieją zobowiązania z nim związane.

 

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni, tj. od dnia 25.01.2023 r. do dnia 15.02.2023 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 25.012023 r. do dnia 8.03.2023 r. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej https://brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.brzeg-powiat.pl i Biuletynie Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wyżej wymienionych terminach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Podpis
Opracowała Oliwia Poprawa 23.12.2022
Sprawdzenie i wstępna akceptacja Izabela Wiecheć 23.12.2022

 

 

 

 

Wydrukuj stronę