logo

 

Brzeg, dnia 31 marca 2022 r.

G.6845.2.21.2022

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości

 przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość położona w Żłobiźnie, w gminie Skarbimierz, będąca własnością Powiatu Brzeskiego, stanowiąca niezabudowaną działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 342/2 o powierzchni 3,2300 ha, ark.m.3, sklasyfikowana gleboznawczo jako grunty orne klasy IVa, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00026465/7.

 

  1. Powierzchnia i opis nieruchomości:

Działka o powierzchni 3,200 ha, położona w południowej części miejscowości Żłobizna, w otoczeniu terenów rolnych. Sklasyfikowana gleboznawczo jako grunty orne klasy IVa. Od zachodu graniczy
z drogą wojewódzką nr 401, wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega ciek wodny. Działka sąsiadująca od strony północnej zabudowana budynkiem jednorodzinnym.

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: oddanie w dzierżawę na okres 3 lat na cele rolne bez prawa do zabudowy.

Przeznaczenie: nieruchomość objęta wykazem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz, uchwalonym w dniu 28 stycznia 2001 r. uchwałą Rady Gminy Skarbimierz nr XXIV/167/2005 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 30, z dnia 2 maja 2005 r., poz. 818 ze zm.) położona jest częściowo w kompleksie terenu oznaczonego symbolem R – tereny rolnicze, częściowo w kompleksie terenu oznaczonego symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, częściowo w kompleksie terenu oznaczonego symbolem KDZ – tereny dróg publicznych – ulice zbiorcze, częściowo w kompleksie terenu oznaczonego symbolem ZL2 – tereny łęgów, zieleni przybrzeżnej, przy ciekach wodnych.

 

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustalono.

 

  1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, terminy ich wnoszenia oraz zasady aktualizacji:

Roczny wywoławczy czynsz dzierżawy w kwocie 3 710,00 zł.

Dzierżawa jest zwolniona od podatku VAT (grunt rolny) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2020 r. poz. 1983 ze zm.). Czynsz będzie waloryzowany corocznie z dniem 1 stycznia każdego roku, na podstawie wskaźników wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS w Monitorze Polskim za rok ubiegły.

Czynsz roczny płatny z góry w terminie do 30 dnia licząc od każdej rocznicy zawarcia umowy. Czynsz za pierwszy rok dzierżawy jest płatny z góry przed zawarciem umowy.

 

  1. Informacje o oddaniu w dzierżawę:

Tryb przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Wykaz nieruchomości do wynajęcia wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy
ul. Robotniczej 12 (przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) na okres 21 dni, tj. od dnia 31.03.2022 r. do dnia 20.04.2022 r. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na dzierżawę ww. nieruchomości. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie
w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej https://brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.brzeg-powiat.pl w wyżej wymienionym terminie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Podpis
Opracował Patryk Lis 28.03.2022 r.
Sprawdzenie i wstępna akceptacja Izabela Wiecheć 28.03.2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę